نام دیگر تیر چوبی سقف چیست؟

نام دیگر تیر چوبی سقف

نام دیگر تیر چوبی سقف چیست؟

تیر چوبی سقف را به چه نامی می شناسند؟

نام دیگر تیر چوبی سقف تیر تزیینی است برخی به آن تیر چوبی دکوری هم می گویند استفاده از تیر چوبی در سقف باعث زیبایی دو چندان دکور سقفی و سقف تیر پوش در خانه می شود

نام دیگر تیر چوبی سقف


Leave a Reply

3 + 4 =

نوشته‌های تازه