پرداخت چوب با شعله

پرداخت چوب با شعله

پرداخت چوب با شعله

پرداخت چوب با شعله

نظر من این است که چوبی با شعله حرارت داده می شود و سند بلاست میشود بسیار زیباتر خواهد بود.

پرداخت چوب با شعله


Leave a Reply

19 − 15 =

نوشته‌های تازه